Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > Formosa Datasheet > Formosa-2

000F BZX55B16 FM203 ZMM55B30 FM520 SFM12 HFM107-M BR36 FSM105 FM130 FR307 LL55F5V6 BZX55F43 BZX55A5V6 1N5401 FR203 HER508 LL55A43 FM5821-A HER604 DL4747A ZMM55B12 BR86 MB258 1N5233B LL55C75 LL55A47 FR304

Formosa Datablade Catalog-2

Del NejFabrikantAnvendelse
LLZJ4.3A Formosa4.3 V, 5 mA zener diode
LL55C6V8 Formosa6.8 V, 5 mA zener diode
R2000F Formosa2000 V, 200 mA high voltage fast recovery rectifier
BZX55B16 Formosa16 V, 5 mA zener diode
FM203 Formosa200 V, chip silicon rectifier
ZMM55B30 Formosa30 V, 5 mA zener diode
FM520 Formosa20 V, chip schottky barrier diode
SFM12 Formosa100 V, chip silicon rectifier
HFM107-M Formosa800 V, chip silicon rectifier
BR36 Formosa600 V, 3 A single phase bridge rectifier
FSM105 Formosa600 V, 1 A surface mount fast recovery rectifier
FM130 Formosa30 V, chip schottky barrier diode
FR307 Formosa1000 V, 3 A fast recovery rectifier
LL55F5V6 Formosa5.6 V, 5 mA zener diode
BZX55F43 Formosa43 V, 2.5 mA zener diode
BZX55A5V6 Formosa5.6 V, 5 mA zener diode
1N5401 Formosa100 V, 3 A silicon rectifier
FR203 Formosa200 V, 2 A fast recovery rectifier
HER508 Formosa1000 V, 5 A high efficiency rectifier
LL55A43 Formosa43 V, 2.5 mA zener diode
FM5821-A Formosa30 V, chip schottky barrier diode
HER604 Formosa300 V, 6 A high efficiency rectifier
DL4747A Formosa20 V, zener diode
ZMM55B12 Formosa12 V, 5 mA zener diode
BR86 Formosa600 V, 8 A single phase bridge rectifier
MB258 Formosa800 V, 25 A single phase bridge rectifier
1N5233B Formosa6 V, 20 mA zener diode
LL55C75 Formosa75 V, 2.5 mA zener diode
LL55A47 Formosa47 V, 2.5 mA zener diode
FR304 Formosa400 V, 3 A fast recovery rectifier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>