Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > GoodArk Datasheet > GoodArk-14

4 SRR2 U05GU4B48 KBU6M RL106FG 1N5271 ZM4756 GNOM KBU6G RL104FG ZMY6.2 HER101 ZPD33 BZX85/C8V2 SROD BZX97/C15 RL153 ZM4759 BR101 ZPD30 SR3A SKN9 BZX97/C30 BZV85/C200 6A10G ZPD51 FR604 FR155

GoodArk Datablade Catalog-14

Del NejFabrikantAnvendelse
BY500-200 GoodArk200 V, 5 A, Soft recovery fast switching plastic rectifier
AR3510 GoodArk1000 V, 35 A, Automotive rectifier
SK24 GoodArk40 V, 2 A, Surface mount schottky barrier rectifier
SRR2 GoodArk200 V, 3 A, Surface mount fast switching rectifier
U05GU4B48 GoodArk400 V, 0.5 A, Silicon diffused junction type rectifier stack
KBU6M GoodArk1000 V, 6 A, Single-phase silicon bridge
RL106FG GoodArk800 V, 1 A, Glass passivated junction fast switching rectifier
1N5271 GoodArk100 V, 1.3 mA, Silicon planar zener diode
ZM4756 GoodArk47 V, 5.5 mA, Silicon planar power zener diode
GNOM GoodArk1000 V, 1.5 A, Surface mount glass passivated junction rectifier
KBU6G GoodArk400 V, 6 A, Single-phase silicon bridge
RL104FG GoodArk400 V, 1 A, Glass passivated junction fast switching rectifier
ZMY6.2 GoodArk5.8-6.6 V, 100 mA, Silicon planar power zener diode
HER101 GoodArk50 V, 1 A, High efficiency rectifier
ZPD33 GoodArk33 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
BZX85/C8V2 GoodArk8.2 V, 25 mA, Silicon planar power zener diode
SROD GoodArk200 V, 1.5 A, Surface mount recovery rectifier
BZX97/C15 GoodArk15 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
RL153 GoodArk200 V, 1.5 A, General purpose plastic rectifier
ZM4759 GoodArk62 V, 4.0 mA, Silicon planar power zener diode
BR101 GoodArk100 V, 10 A, Single-phase silicon bridge
ZPD30 GoodArk30 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
SR3A GoodArk50 V, 3 A, Surface mount fast switching rectifier
SKN9 GoodArk40 V, 1 A, Surface mount schottky barrier rectifier
BZX97/C30 GoodArk30 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
BZV85/C200 GoodArk200 V, 1.5 mA, Silicon planar power diode
6A10G GoodArk1000 V, 6 A, Glass passivated junction rectifier
ZPD51 GoodArk51 V, 5 mA, Silicon planar zener diode
FR604 GoodArk400 V, 6 A, Fast recovery rectifier
FR155 GoodArk600 V, 1.5 A, Fast recovery rectifier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>