Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > Mosel Vitelic Datasheet > Mosel Vitelic-18

3C16258HK30I V62C1801024LL-100T V29C31004T-12T V62C5181024L-35T V62C3162048LL-100B V62C3802048LL-85V V62C2184096LL-85T V53C16256HT60I V54C3128404VB7 MSS0271 V826664K24SXTG-B0 V62C3802048LL-85T V58C2128164SXT7 V62C2802048LL-100V V437432E24VXTG-75PC V62C2162048L-55T V61C5181024-12T

Mosel Vitelic Datablade Catalog-18

Del NejFabrikantAnvendelse
V436664Z24VXSG-75 Mosel Vitelic512MB unbuffered SDRAM SODIMM, 64M x 64 3.3V
V53C16258HK30I Mosel VitelicHigh performance 256K x 16 EDO page mode CMOS DRAM no self refresh, 30ns
V62C1801024LL-100T Mosel Vitelic128K x 8 CMOS SRAM
V29C31004T-12T Mosel Vitelic4 megabit (524, 288 x 8bit) 3.3V CMOS flash memory
V62C5181024L-35T Mosel Vitelic128K x 8 CMOS static RAM, 35ns, low power
V62C3162048LL-100B Mosel VitelicUltra low power 128K x 16 CMOS static RAM
V62C3802048LL-85V Mosel VitelicUltra low power 256K x 8 CMOS static RAM
V62C2184096LL-85T Mosel Vitelic512K x 8 CMOS static RAM
V53C16256HT60I Mosel Vitelic256K x 16bit fast page mode CMOS dynamic RAM
V54C3128404VB7 Mosel Vitelic32Mbit x 4 SDRAM, 3.3V, LVTTL, 7ns
MSS0271 Mosel Vitelic2.7" voice ROM
V826664K24SXTG-B0 Mosel Vitelic2.5V 64M x 64 high performance unbuffered DDR SDRAM module
V62C3802048LL-85T Mosel VitelicUltra low power 256K x 8 CMOS static RAM
V58C2128164SXT7 Mosel VitelicHigh performance 2.5V 128MB DDR SDRAM
V62C2802048LL-100V Mosel VitelicUltra low power 256K x 8 CMOS static RAM
V437432E24VXTG-75PC Mosel Vitelic3.3V 32M x 72 high performance registered SDRAM ECC module
V62C2162048L-55T Mosel VitelicUltra low power 128K x 16 CMOS static RAM
V61C5181024-12T Mosel Vitelic128K x 8 high speed static RAM
V62C2164096L-70TI Mosel Vitelic256K x 16 CMOS static RAM
V53C16126HT45 Mosel VitelicHigh performance 128K x 16bit fast page mode CMOS dynamic RAM
V53C8256HP35 Mosel VitelicUltra-high performance 128K x 8bit fast page mode CMOS dynamic RAM
V53C8256HK45 Mosel VitelicUltra-high performance 128K x 8bit fast page mode CMOS dynamic RAM
V53C16258LK40 Mosel VitelicHigh performance 3.3V 256K x 16 EDO page mode CMOS DRAM no self refresh, 40ns
V53C16256HT35I Mosel Vitelic256K x 16bit fast page mode CMOS dynamic RAM
MSU2965C25 Mosel Vitelic25 MHZ 64 KB internal memory MCU, on-down loadable
V436632S24VXTG-75PC Mosel Vitelic3.3V 32M x 64 high performance unbuffered SDRAM module
V29C51002T-55P Mosel Vitelic2megabit (262,144 x 8bit) 5V CMOS flash memory
V62C2804096L-85BI Mosel Vitelic512K x 8 CMOS static RAM
V53C818HT30 Mosel Vitelic30ns; high performance 512K x 16 EDO page mode CMOS dynamic RAM, TTL interface
V827464K24SXTG-B1 Mosel Vitelic2.5V 64M x 72 high performance unbuffered ECC DDR SDRAM module

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>