Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > Vishay Datasheet > Vishay-48

TSOP1130KA1 TSOP1537TB1 TSOP1538 BZG0416 TSOP4838SO1 TLHB5100 TSOP1256RF1 TSOP2237YA1 TSOP4830YA1 TDSR1160 TSOP4856 BZM55C3V9 TSOP1830QJ3V SFH618A-5 TZMB3V0 TSOP1840RF3V TCDT1102G TSAL4400 BYV98-200 TFMN5360 TSOP1536SE1 BZW03D130 BFQ67 TCRT1000 TSOP1836QJ3V TZMB43 TSOP1740WI1 TS

Vishay Datablade Catalog-48

Del NejFabrikantAnvendelse
TCUT1200X01 VishayTransmissive optical sensor
AZ23C3V9 VishayZener diode
TSOP1130KA1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 30kHz
TSOP1537TB1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36.7kHz
TSOP1538 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
BZG0416 Vishay16V suppressor diode
TSOP4838SO1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 38kHz
TLHB5100 VishayStandard Blue(428nm) LED
TSOP1256RF1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 56kHz
TSOP2237YA1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36.7kHz
TSOP4830YA1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 30kHz
TDSR1160 VishayRed (660 nm) 7-segment display
TSOP4856 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 56kHz
BZM55C3V9 Vishay3.9V zener diode
TSOP1830QJ3V VishayPhoto module for PCM remote control systems, 30kHz
SFH618A-5 VishayLow current input optocoupler, 5.3 kV
TZMB3V0 Vishay3.0V zener diode
TSOP1840RF3V VishayPhoto module for PCM remote control systems, 40kHz
TCDT1102G VishayOpto isolator for safety application
TSAL4400 VishayExtended power IR emitter
BYV98-200 VishayUltra fast recovery rectifier for general purpose applications for power conversion
TFMN5360 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
TSOP1536SE1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
BZW03D130 Vishay130V zener and suppressor diode
BFQ67 VishayNPN small signal RF transistor
TCRT1000 VishayReflective optical sensor
TSOP1836QJ3V VishayPhoto module for PCM remote control systems, 36kHz
TZMB43 Vishay43V zener diode
TSOP1740WI1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 40kHz
TSOP2833SB1 VishayPhoto module for PCM remote control systems, 33kHz

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>