Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-187

MF128K8-120CC5 WF2M32U-150G2UC5 WMF128K8-120CLC5 WS512K32N-55G1UQA WEDPN16M64VR-125BM WMS512K8V-20CC WMF128K8-90CLC5A WMS512K8-35FEC WS1M8L-20CM WS128K32N-15G2TM WE128K32P-150G1UIA WMS128K8V-25DRIA WS512K32-35H1I WS512K32-15G1UCA EDI88512LPA17CI WF4M32-100H2I5A WMS512K8V-20FI WS1

White Electronic Datablade Catalog-187

Del NejFabrikantAnvendelse
WMS512K8VL-85DEMEA White Electronic85ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WMF128K8-120CC5 White Electronic120ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WF2M32U-150G2UC5 White Electronic120ns; 5V power supply; 2M x 32 flash module, SMD 5962-97531 - pending
WMF128K8-120CLC5 White Electronic120ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WS512K32N-55G1UQA White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WEDPN16M64VR-125BM White Electronic125MHz; 3.3V power supply; 16M x 64 registered synchronous DRAM
WMS512K8V-20CC White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WMF128K8-90CLC5A White Electronic90ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WMS512K8-35FEC White Electronic35ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WS1M8L-20CM White Electronic20ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WS128K32N-15G2TM White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WE128K32P-150G1UIA White ElectronicAccess time150 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WMS128K8V-25DRIA White Electronic25ns; 128K x 8 3.3V monilithic SRAM
WS512K32-35H1I White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K32-15G1UCA White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88512LPA17CI White Electronic17ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WF4M32-100H2I5A White Electronic100ns; 5V power supply; 4M x 32 flash module, SMD 5962-97612 - pending
WMS512K8V-20FI White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS1M8-17DJCA White Electronic17ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WMS128K8V-15CLIA White Electronic15ns; 128K x 8 3.3V monilithic SRAM
WPS512K32-15PJI White Electronic512K x 8 SRAM, 15ns
WS128K32L-15H1MA White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WEDF1M32B-70G2TC5A White Electronic70ns; 5V power supply; 1M x 32 flash module
WMS128K8L-100CMA White Electronic100ns; 5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic SRAM, SMD 5962-96691
WS128K32L-15G1UQ White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WMS128K8L-120FEM White Electronic120ns; 5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic SRAM, SMD 5962-96691
WSF512K32-27G2TI White Electronic25ns SRAM and 70ns FLASH; 5V power supply; 512K x 32 SRAM/flash module
EDI88512CA20NI White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WF512K32N-70H1I5A White Electronic70ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS512K32-55G4TIA White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611

<< 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 >>