Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-219

512K8L-35CLC WMS256K16L-25DLI WS1M8-55CMA WS128K48V-15G4WI WF512K32F-60G4M5 WS1M8V-20CMA WME128K8-140DEMA WMF2M8-150DAI5A WMF128K8-70CI5A WS512K32L-55G2TIA WF2M32U-120HI5A EDI88512LPA35F36M WS1M8V-45CM WS1M8-17DJC EDI88512CA17N36C WS512K32L-35G1UI WS128K64V-20G4WI WS512K32L-17G1T

White Electronic Datablade Catalog-219

Del NejFabrikantAnvendelse
WMS128K8L-15FEIA White Electronic15ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WMS512K8L-35CLC White Electronic35ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS256K16L-25DLI White Electronic25ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WS1M8-55CMA White Electronic55ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WS128K48V-15G4WI White Electronic15ns; 3.3V power supply; 128K x 48 SRAM module
WF512K32F-60G4M5 White Electronic60ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS1M8V-20CMA White Electronic20ns; 3.3V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WME128K8-140DEMA White Electronic140ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796
WMF2M8-150DAI5A White Electronic150ns; 5V power supply; 2M x 8 monolitihic flash, SMD 5962-97609
WMF128K8-70CI5A White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WS512K32L-55G2TIA White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF2M32U-120HI5A White Electronic120ns; 5V power supply; 2M x 32 flash module, SMD 5962-97531 - pending
EDI88512LPA35F36M White Electronic35ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS1M8V-45CM White Electronic45ns; 3.3V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WS1M8-17DJC White Electronic17ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
EDI88512CA17N36C White Electronic17ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS512K32L-35G1UI White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K64V-20G4WI White Electronic20ns; 3.3V power supply; 128K x 64 SRAM module
WS512K32L-17G1TM White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88130CS15NC White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WS128K32L-35G1UCA White Electronic35ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS512K32F-70HME White Electronic70ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88512LPA45F32B White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WMS128K8L-17CCA White Electronic17ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WF2M32-90HC5A White Electronic90ns; 5V power supply; 2M x 32 flash module, SMD 5962-97531 - pending
WMF128K8-90CLI5A White Electronic90ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WMS512K8-45DJM White Electronic45ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
EDI88130CS17LM White Electronic17ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WS128K48-25G4WIA White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 48 SRAM module
WE128K32N-200H1IA White ElectronicAccess time200 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585

<< 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 >>