Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-43

2K32-20H1QA WMS512K8BV-17CIEA WS512K32N-35H1IA WF512K32F-90G2UI5 WMF512K8-120CLI5A WS512K32-45G1TMA WS256K32N-35G4MA WE32K32N-80H1MA EDI88512CA20F36M WS128K32N-15G4TCA WS512K32N-120G4TIEA WS512K32NV-120G2TM EDI88512CA20TC WF2M16W-120DAM5A WS128K32N-17H1MA WS128K32N-70H1I WS512K32

White Electronic Datablade Catalog-43

Del NejFabrikantAnvendelse
EDI88130LPS15FM White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WS512K32-20H1QA White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8BV-17CIEA White Electronic17ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K32N-35H1IA White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF512K32F-90G2UI5 White Electronic90ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WMF512K8-120CLI5A White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96692
WS512K32-45G1TMA White Electronic45ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS256K32N-35G4MA White Electronic35ns; 5V power supply; 256K x 32 SRAM module
WE32K32N-80H1MA White ElectronicAccess time80 ns; 32K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94614
EDI88512CA20F36M White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS128K32N-15G4TCA White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS512K32N-120G4TIEA White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K32NV-120G2TM White Electronic120ns; 3.3V power supply; 512K x 32 SRAM module
EDI88512CA20TC White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WF2M16W-120DAM5A White Electronic120ns; 5V power supply; 2M x 16 flash module, SMD 5962-97610 - pending
WS128K32N-17H1MA White Electronic17ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS128K32N-70H1I White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187
WS512K32L-55G1TM White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WE128K32N-150G1UI White ElectronicAccess time150 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WF512K32F-100G2UC5 White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WMF512K8-70DEM5A White Electronic70ns; 5V power supply; 512K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96692
WME128K8-140CCA White Electronic140ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796
EDI9LC644V1612BC White ElectronicSSRAM access166MHz; SDRAM access125MHz; 128K x 32 SSRAM/1M x 32 SDRAM
WS256K32N-35HM White Electronic35ns; 5V power supply; 256K x 32 SRAM module
WS128K32L-20G1UI White Electronic20ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
EDI88512LPA15F36B White Electronic15ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WMS256K16L-17FGI White Electronic17ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
EDI88512LPA25B32M White Electronic25ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
EDI88512CA55NI White Electronic55ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS512K32L-25H1M White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611

<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>