Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > GHz Technology Datasheet > GHz Technology-2

1014-12 JTDA50 S200-50 JTDB25 1920CD35 1617AB35 10AM12 UMIL25 0912-25 3005 2A8 UTV005 2324-12L 1618-35 10A030 UTV005 2A8 2324-12L MDS400 10A030 1618-35 UMIL100A VAM80 TAN150 1920AB4 1920AB60 UTV120

GHz Technology Datablade Catalog-2

Del NejFabrikantAnvendelse
10AM05 GHz Technology5 W, 20 V, 1000 MHz common emitter transistor
UTV040 GHz Technology4 W, 25 V, 470-860 MHz common emitter transistor
VTV150 GHz Technology15 W, 25 V, 175-225 MHz common emitter transistor
1014-12 GHz Technology12 W, 28 V, 1000-1400 MHz common base transistor
JTDA50 GHz Technology50 W, 36 V, 960-1215 MHz common base transistor
S200-50 GHz Technology200 W, 50 V, 1.5-30 MHz common emitter transistor
JTDB25 GHz Technology25 W, 36 V, 960-1215 MHz common base transistor
1920CD35 GHz Technology35 W, 25 V, 1930-1990 MHz common emitter transistor
1617AB35 GHz Technology35 W, 25 V, 1600-1700 MHz common emitter transistor
10AM12 GHz Technology12 W, 20 V, 1000 MHz common emitter transistor
UMIL25 GHz Technology25 W, 28 V, 225-400 MHz common emitter transistor
0912-25 GHz Technology25 W, 50 V, 960-1215 MHz common base transistor
3005 GHz Technology5 W, 28 V, 3000 MHz common base transistor
2A8 GHz Technology0.5 W, 20 V, 2000 MHz common emitter transistor
UTV005 GHz Technology0.5 W, 20 V, 470-860 MHz common emitter transistor
2324-12L GHz Technology12 W, 20 V, 2300-2400 MHz common base transistor
1618-35 GHz Technology35 W, 28 V, 1600-1800 MHz common base transistor
10A030 GHz Technology3 W, 20 V, 1000 MHz common emitter transistor
UTV005 GHz Technology0.5 W, 20 V, 470-860 MHz common emitter transistor
2A8 GHz Technology0.5 W, 20 V, 2000 MHz common emitter transistor
2324-12L GHz Technology12 W, 20 V, 2300-2400 MHz common base transistor
MDS400 GHz Technology400 W, 45 V, 1030-1090 MHz common base transistor
10A030 GHz Technology3 W, 20 V, 1000 MHz common emitter transistor
1618-35 GHz Technology35 W, 28 V, 1600-1800 MHz common base transistor
UMIL100A GHz Technology100 W, 28 V, 225-400 MHz common emitter transistor
VAM80 GHz Technology80 W, 27 V, 100-150 MHz common emitter transistor
TAN150 GHz Technology150 W, 50 V, 960-1215 MHz common base transistor
1920AB4 GHz Technology4 W, 25 V, 1930-1990 MHz common emitter transistor
1920AB60 GHz Technology60 W, 25 V, 1930-1990 MHz common emitter transistor
UTV120 GHz Technology12 W, 26.5 V, 470-860 MHz common emitter transistor

1 2 3 4 5 6