Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > GHz Technology Datasheet > GHz Technology-4

2 1415-2 23A017 80143 TPR500A 23A025 ITC1000 1718-32L MDS550L 1075MP 1617AB15 2224-12L 1415-7 UMIL10 TPR1000 1014-2 UTV8100B ITC1100 23A003 2223-9A 101A 0510-50A 2307 2A5A 1920AB25 MDS170L 1617AB5 UDR-450

GHz Technology Datablade Catalog-4

Del NejFabrikantAnvendelse
DME150 GHz Technology150 W, 50 V, 1025-1150 MHz common base transistor
1617-35 GHz Technology35 W, 28 V, 1540-1660 MHz common base transistor
16AM12 GHz Technology12 W, 22 V, 1600 MHz common emitter transistor
1415-2 GHz Technology2 W, 20 V, 1430-1540 MHz common base transistor
23A017 GHz Technology1.7 W, 20 V, 2300 MHz common emitter transistor
80143 GHz Technology1 W, 15 V, 2300 MHz common emitter transistor
TPR500A GHz Technology500 W, 50 V, 1030-1090 MHz common base transistor
23A025 GHz Technology2.5 W, 20 V, 2300 MHz common emitter transistor
ITC1000 GHz Technology1000 W, 50 V, 1030 MHz common base transistor
1718-32L GHz Technology32 W, 24 V, 1750-1850 MHz common base transistor
MDS550L GHz Technology550 W, 45 V, 1090 MHz common base transistor
1075MP GHz Technology75 W, 50 V, 1025-1150 MHz common base transistor
1617AB15 GHz Technology15 W, 26 V, 1600-1700 MHz common emitter transistor
2224-12L GHz Technology12 W, 22 V, 2200-2400 MHz common base transistor
1415-7 GHz Technology7 W, 20 V, 1430-1540 MHz common base transistor
UMIL10 GHz Technology100 W, 28 V, 100-400 MHz common emitter transistor
TPR1000 GHz Technology1000 W, 45 V, 1090 MHz common base transistor
1014-2 GHz Technology2 W, 28 V, 1000-1400 MHz common base transistor
UTV8100B GHz Technology100 W, 28 V, 470-860 MHz common emitter transistor
ITC1100 GHz Technology1100 W, 50 V, 1030 MHz common base transistor
23A003 GHz Technology0.3 W, 15 V, 2300 MHz common emitter transistor
2223-9A GHz Technology9 W, 24 V, 2200-2300 MHz common base transistor
101A GHz Technology1 W, 28 V, 500-1200 MHz common base transistor
0510-50A GHz Technology50 W, 28 V, 500-1000 MHz common emitter transistor
2307 GHz Technology7 W, 20 V, 2300 MHz common base transistor
2A5A GHz Technology0.5 W, 20 V, 2000 MHz common emitter transistor
1920AB25 GHz Technology25 W, 25 V, 1930-1990 MHz common emitter transistor
MDS170L GHz Technology170 W, 36 V, 1030-1090 MHz common base transistor
1617AB5 GHz Technology5 W, 26 V, 1600-1700 MHz common emitter transistor
UDR-450 GHz Technology450 W, 40 V, 400-450 MHz common emitter transistor

1 2 3 4 5 6