Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-114

S512K32-17G1TMA WMS512K8L-17DJIA WMF128K8-150CM5A WF2M32I-120HM5A WSE128K16-35H1M WS512K32NV-17G1UM WPS512K8LB-70RI WE512K16-140G4I WS128K32N-45H1C WE512K16-200G4Q WEDF1M32B-90HI5A WS512K32N-85G2IE WMS512K8L-120CCE WMF2M8-90DAC5A WSF41632-22G2TMA WMS512K8L-55DEI WMS128K8L-35CM WS

White Electronic Datablade Catalog-114

Del NejFabrikantAnvendelse
WE128K32N-140G2TQA White ElectronicAccess time140 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WS512K32-17G1TMA White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8L-17DJIA White Electronic17ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMF128K8-150CM5A White Electronic150ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WF2M32I-120HM5A White Electronic120ns; 5V power supply; 2M x 32 flash module, SMD 5962-97531 - pending
WSE128K16-35H1M White Electronic35ns; 5V power supply; 128K x 16 SRAM / EEPROM module
WS512K32NV-17G1UM White Electronic17ns; 3.3V power supply; 512K x 32 SRAM module
WPS512K8LB-70RI White Electronic512K x 8 SRAM, 70ns
WE512K16-140G4I White ElectronicAccess time140 ns; 5V power supply; 512K x 16 CMOS EEPROM module
WS128K32N-45H1C White Electronic45ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WE512K16-200G4Q White ElectronicAccess time150 ns; 5V power supply; 512K x 16 CMOS EEPROM module
WEDF1M32B-90HI5A White Electronic90ns; 5V power supply; 1M x 32 flash module
WS512K32N-85G2IE White Electronic85ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8L-120CCE White Electronic120ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WMF2M8-90DAC5A White Electronic90ns; 5V power supply; 2M x 8 monolitihic flash, SMD 5962-97609
WSF41632-22G2TMA White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM & 512K x 32 flash mixed module
WMS512K8L-55DEI White Electronic55ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS128K8L-35CM White Electronic55ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WS128K32NV-25G1UMA White Electronic25ns; 3.3V power supply; 128K x 32 SRAM multichip package
WSF512K16-72H2M White Electronic39ns; 5V power supply; 512K x 16 SRAM / flash module, SMD 5962-96901
WMF128K8-60CLI5 White Electronic60ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WS1M32-85G3M White Electronic85ns; 5V power supply; 1 x 32 SRAM module
WF2M16W-150DAI5 White Electronic150ns; 5V power supply; 2M x 16 flash module, SMD 5962-97610 - pending
WMS128K8L-25FCA White Electronic25ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WF128K32N-70G2UC5A White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 32 flash module, SMD 5962-94716
WF128K64-70G4WC5 White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 64 flash module
WE128K32N-200G2TMA White ElectronicAccess time200 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WS128K32N-25G2TQ White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WF2M16W-120DAM5A White Electronic120ns; 5V power supply; 2M x 16 flash module, SMD 5962-97610 - pending
WMS512K8L-45CLI White Electronic45ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613

<< 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 >>