Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-126

S512K32-12BM WS512K32F-100G2QE WS128K64V-25G4WC WE512K16-140G4IA WS512K32N-85HCEA WS128K32N-70G4TM WMS512K8V-15DEIA WS512K32-20G1UM WS128K32N-85H1C WMS512K8-20DJIA WF512K64-70G4WM5 WS512K32N-55H1QA WMS128K8L-17DEMA EDI88512LPA35B32B WME128K8-150CMA WMS512K8V-15FIA WS512K8-45CQA W

White Electronic Datablade Catalog-126

Del NejFabrikantAnvendelse
WMS512K8V-20CIA White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WEDPS512K32-12BM White Electronic12ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM multi-chip package
WS512K32F-100G2QE White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K64V-25G4WC White Electronic25ns; 3.3V power supply; 128K x 64 SRAM module
WE512K16-140G4IA White ElectronicAccess time140 ns; 5V power supply; 512K x 16 CMOS EEPROM module
WS512K32N-85HCEA White Electronic85ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K32N-70G4TM White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187
WMS512K8V-15DEIA White Electronic15ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K32-20G1UM White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K32N-85H1C White Electronic85ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187
WMS512K8-20DJIA White Electronic20ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WF512K64-70G4WM5 White Electronic70ns; 5V power supply; 512K x 64 flash module
WS512K32N-55H1QA White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS128K8L-17DEMA White Electronic17ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
EDI88512LPA35B32B White Electronic35ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WME128K8-150CMA White Electronic150ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796
WMS512K8V-15FIA White Electronic15ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K8-45CQA White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 SRAM module, SMD 5962-92078
WS512K32-35G4TCA White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WME128K8-150CC White Electronic150ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796
EDI88512CA35N36M White Electronic35ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS512K32-15G2TCA White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K48-20G4WC White Electronic20ns; 5V power supply; 128K x 48 SRAM module
WS512K32L-55G1TIA White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF512K32F-100G2UI5 White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WPS512K8LT-70WI White Electronic512K x 8 SRAM, 70ns
WF512K32F-150G4M5A White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WE32K32N-90G2UQA White ElectronicAccess time90 ns; 32K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94614
WMS256K16L-17FGCA White Electronic17ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WME128K8-200DEC White Electronic200ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796

<< 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >>