Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-149

512K32NV-70HQ WMS128K8L-15DEMA EDI88512LPA25KI WS128K32L-45H1C WMF128K8-120DEC5 WF512K32N-120H1I5A EDI88512LPA20N36B WMS512K8L-70CIE WS1M8L-45CMA WF128K32N-60G1UQ5A WS1M8-25CIA WSF41632-22H2M WMF512K8-150FEM5A WS512K32F-85H2ME EDI88130LPS20TC WMS512K8-20CLIA WMS128K8V-20FRCA WE12

White Electronic Datablade Catalog-149

Del NejFabrikantAnvendelse
WMS512K8BV-20DEME White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K32NV-70HQ White Electronic70ns; 3.3V power supply; 512K x 32 SRAM module
WMS128K8L-15DEMA White Electronic15ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
EDI88512LPA25KI White Electronic25ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS128K32L-45H1C White Electronic45ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WMF128K8-120DEC5 White Electronic120ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
WF512K32N-120H1I5A White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
EDI88512LPA20N36B White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WMS512K8L-70CIE White Electronic70ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WS1M8L-45CMA White Electronic45ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WF128K32N-60G1UQ5A White Electronic60ns; 5V power supply; 128K x 32 flash module, SMD 5962-94716
WS1M8-25CIA White Electronic25ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WSF41632-22H2M White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM & 512K x 32 flash mixed module
WMF512K8-150FEM5A White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96692
WS512K32F-85H2ME White Electronic85ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88130LPS20TC White Electronic20ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WMS512K8-20CLIA White Electronic20ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS128K8V-20FRCA White Electronic20ns; 128K x 8 3.3V monilithic SRAM
WE128K32P-120G2TCA White ElectronicAccess time120 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WMS256K16-35DLMA White Electronic35ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WMS256K16-35FGIA White Electronic35ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WE128K32P-200H1I White ElectronicAccess time200 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WS128K32N-15H1I White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS512K32L-35G1UIA White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K32-25G1UI White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF2M32-150HI5 White Electronic150ns; 5V power supply; 2M x 32 flash module, SMD 5962-97531 - pending
WMS256K16L-35DLC White Electronic35ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WS512K32-15H1CA White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF512K32N-100H1C5A White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
EDI88512CA45N36I White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600

<< 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 >>