Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-151

8L-45DJI EDI88130CS35TM WS512K32N-15H1Q WMF512K8-90CLI5A EDI88512LPA45F36I WS512K32-15G4TCA WF512K32N-150G1UI5 WF2M16W-150FLC5 WS512K32-45G4TMA EDI88512LPA15NB WS512K32-20G4TC WMS512K8-35CLC WS512K32L-25G1TQ WE128K32N-300G4QA WMS128K8V-20CLI WMS256K16-35FGC WS512K32L-45H1M WMF2M8

White Electronic Datablade Catalog-151

Del NejFabrikantAnvendelse
WS512K8-20CI White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 SRAM module, SMD 5962-92078
WMS128K8L-45DJI White Electronic45ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
EDI88130CS35TM White Electronic35ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WS512K32N-15H1Q White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMF512K8-90CLI5A White Electronic90ns; 5V power supply; 512K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96692
EDI88512LPA45F36I White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS512K32-15G4TCA White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF512K32N-150G1UI5 White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WF2M16W-150FLC5 White Electronic150ns; 5V power supply; 2M x 16 flash module, SMD 5962-97610 - pending
WS512K32-45G4TMA White Electronic45ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
EDI88512LPA15NB White Electronic15ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS512K32-20G4TC White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8-35CLC White Electronic35ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WS512K32L-25G1TQ White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WE128K32N-300G4QA White ElectronicAccess time300 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WMS128K8V-20CLI White Electronic25ns; 128K x 8 3.3V monilithic SRAM
WMS256K16-35FGC White Electronic35ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WS512K32L-45H1M White Electronic45ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMF2M8-120DLM5 White Electronic120ns; 5V power supply; 2M x 8 monolitihic flash, SMD 5962-97609
WS512K32-35H1Q White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8L-15DECA White Electronic15ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WE32K32N-80H1I White ElectronicAccess time80 ns; 32K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94614
EDI88512CA15KM White Electronic15ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WMS512K8BV-15FECE White Electronic15ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
EDI88512LPA45B32M White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
EDI88512CA45F36M White Electronic45ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS256K32-20HM White Electronic20ns; 5V power supply; 256K x 32 SRAM module
WMS1M1-20DEC White Electronic70ns; 5V power supply; 1M x 1 monolithic SRAM
WS512K32-20G2TI White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8-15FC White Electronic15ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613

<< 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 >>