Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-157

28K32N-25H1M WS512K32N-55H1Q WMF2M8-150LI5A WS128K32NV-25G1UC WE128K32P-250G2TM EDI88130LPS15L32C WMS512K8-25CCA WPS512K8LB-15RJMB WPS512K8LC-85GM WS512K32F-120H2IEA WS128K32N-100G1UQ WF512K32N-120H1M5A WS512K32NV-70G2TCA WS512K32L-35G4TIA WS1M8-20FI WS512K32N-120G2TMEA WE128K32N

White Electronic Datablade Catalog-157

Del NejFabrikantAnvendelse
WMS512K8VL-70CCE White Electronic70ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS128K32N-25H1M White Electronic25ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS512K32N-55H1Q White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMF2M8-150LI5A White Electronic150ns; 5V power supply; 2M x 8 monolitihic flash, SMD 5962-97609
WS128K32NV-25G1UC White Electronic25ns; 3.3V power supply; 128K x 32 SRAM multichip package
WE128K32P-250G2TM White ElectronicAccess time250 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
EDI88130LPS15L32C White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WMS512K8-25CCA White Electronic25ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WPS512K8LB-15RJMB White Electronic512K x 8 SRAM, low power, 15ns
WPS512K8LC-85GM White Electronic512K x 8 SRAM, 85ns
WS512K32F-120H2IEA White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K32N-100G1UQ White Electronic100ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187
WF512K32N-120H1M5A White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS512K32NV-70G2TCA White Electronic70ns; 3.3V power supply; 512K x 32 SRAM module
WS512K32L-35G4TIA White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS1M8-20FI White Electronic20ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WS512K32N-120G2TMEA White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WE128K32N-200H1C White ElectronicAccess time200 ns; 128K x 32 EEPROM module, SMD 5962-94585
WF512K32N-60G1UM5A White Electronic60ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WMS512K8L-20DEMA White Electronic20ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WS128K32NV-20G2TCA White Electronic20ns; 3.3V power supply; 128K x 32 SRAM multichip package
WME128K8-120DEIA White Electronic120ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796
WS512K32F-85HME White Electronic85ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K8-20CCA White Electronic20ns; 5V power supply; 512K x 8 SRAM module, SMD 5962-92078
WSF128K16-37G1UM White Electronic37ns; 5V power supply; 128K x 16 SRAM/flash module, SMD 5962-96900
WF512K32F-150G1UI5A White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS128K32L-15G2TC White Electronic15ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS1M8-85CCA White Electronic85ns; 3.3V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
EDI88130LPS35TB White Electronic35ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WMS128K8L-15CLMA White Electronic17ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691

<< 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 >>