Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-213

K8-150DEM5A WMF128K8-150FEC5 EDI88512CA55B32B WS512K32N-100G2TIE WS512K32L-17H1IA WMS128K8L-20FEMA WMS512K8L-35CLI WMS128K8L-70DECA EDI88130CS45LM WMS128K8L-45CLM WS512K32-45G1UC WF128K64-50G4WI5 WS512K32N-25G1TIA WME128K8-200CI WMS512K8-17FEMA WE512K8-300CQA WS512K32L-20G1UIA WS

White Electronic Datablade Catalog-213

Del NejFabrikantAnvendelse
WMF2M8-90FLI5 White Electronic90ns; 5V power supply; 2M x 8 monolitihic flash, SMD 5962-97609
WMF512K8-150DEM5A White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96692
WMF128K8-150FEC5 White Electronic150ns; 5V power supply; 128K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96690
EDI88512CA55B32B White Electronic55ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600
WS512K32N-100G2TIE White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K32L-17H1IA White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS128K8L-20FEMA White Electronic20ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WMS512K8L-35CLI White Electronic35ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS128K8L-70DECA White Electronic70ns; 5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic SRAM, SMD 5962-96691
EDI88130CS45LM White Electronic45ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
WMS128K8L-45CLM White Electronic45ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WS512K32-45G1UC White Electronic45ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF128K64-50G4WI5 White Electronic50ns; 5V power supply; 128K x 64 flash module
WS512K32N-25G1TIA White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WME128K8-200CI White Electronic200ns; 5.5V power supply; 128K x 8 CMOS monolithic EEPROM, SMD 5962-96796
WMS512K8-17FEMA White Electronic17ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WE512K8-300CQA White ElectronicAccess time300 ns; 512K x 8 CMOS EEPROM module
WS512K32L-20G1UIA White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS1M8L-55DJIA White Electronic17ns; 5V power supply; 2 x 512K x 8 dualithic module
WMS512K8BV-20FCE White Electronic20ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WMS512K8L-17DJMA White Electronic17ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WF128K32N-120G1TI5A White Electronic120ns; 5V power supply; 128K x 32 flash module, SMD 5962-94716
WF512K32N-120G1UI5 White Electronic120ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS512K32NV-120HCA White Electronic120ns; 3.3V power supply; 512K x 32 SRAM module
WEDF1M32B-70G2TM5 White Electronic70ns; 5V power supply; 1M x 32 flash module
WS512K32N-17G1TMA White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K32L-15G1TC White Electronic15ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS128K8V-25FRM White Electronic25ns; 128K x 8 3.3V monilithic SRAM
WSF512K32-27G2TCA White Electronic25ns SRAM and 70ns FLASH; 5V power supply; 512K x 32 SRAM/flash module
WS512K32F-100H2IEA White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611

<< 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 >>