Sti:okDatasheet > Semiconductor blad > White Electronic Datasheet > White Electronic-216

S512K32-17G2TCA WMS512K8V-15FMA WS512K32-20H1I WS256K32-25HMA WS128K32NV-35H1IA WS512K32F-100HME WPS512K8C-20RJM WF512K32N-100G1UM5A WS512K32-35G1UC WMS128K8L-17FC WF512K32N-150G4TM5A WS512K32-17G1UI WMS256K16-17FGMA WS512K32L-55G2TI WF512K32F-150G4TM5 WMS512K8-35CI WS512K32N-70G

White Electronic Datablade Catalog-216

Del NejFabrikantAnvendelse
WS512K32N-100H2QEA White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS512K32-17G2TCA White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8V-15FMA White Electronic15ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM
WS512K32-20H1I White Electronic20ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS256K32-25HMA White Electronic25ns; 5V power supply; 256K x 32 SRAM module
WS128K32NV-35H1IA White Electronic35ns; 3.3V power supply; 128K x 32 SRAM multichip package
WS512K32F-100HME White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WPS512K8C-20RJM White Electronic512K x 8 SRAM, 20ns
WF512K32N-100G1UM5A White Electronic100ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS512K32-35G1UC White Electronic35ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS128K8L-17FC White Electronic17ns; low power for 2V data retention; 128K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-96691
WF512K32N-150G4TM5A White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WS512K32-17G1UI White Electronic17ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS256K16-17FGMA White Electronic17ns; 256K x 16 monilithic SRAM, SMD 5962-96902
WS512K32L-55G2TI White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF512K32F-150G4TM5 White Electronic150ns; 5V power supply; 512K x 32 flash module, SMD 5962-94612
WMS512K8-35CI White Electronic35ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WS512K32N-70G2TCE White Electronic70ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WF128K32N-50H1Q5 White Electronic50ns; 5V power supply; 128K x 32 flash module, SMD 5962-94716
WS512K32N-85G2TCEA White Electronic85ns; 5V power supply; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WS128K32N-45G2TM White Electronic45ns; 5V power supply; 128K x 32 SRAM module, SMD 5962-93187 & 5962-95595
WS512K32N-55H1I White Electronic55ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS512K8-20CI White Electronic20ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS512K8-55FEIA White Electronic55ns; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95613
WS512K32N-25G2TMA White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMF512K8-90FEI5A White Electronic90ns; 5V power supply; 512K x 8 monolitihic flash, SMD 5962-96692
WS512K32N-25H1QA White Electronic25ns; 5V power supply - 3.3V parts also available; 512K x 32 SRAM module, SMD 5962-94611
WMS1M1-25DEC White Electronic25ns; 5V power supply; 1M x 1 monolithic SRAM
WMS512K8L-45FM White Electronic45ns; 512K x 8 monilithic SRAM, SMD 5962-95613
WMS512K8V-15FEC White Electronic15ns; low voltage operation 3.3V +-10% power supply; 512K x 8 monolithic SRAM

<< 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 >>